คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)  
นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฏหมายและจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)  
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล /การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships)/การจ่ายเงินค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
     
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนที่ E-mail :: whistleblower@lohakit.co.th