นักลงทุนสัมพันธ์ - งบการเงิน
 
งบการเงิน เมษายน 2561 – กันยายน 2561
งบการเงิน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
งบการเงิน เมษายน 2560 – มีนาคม 2561
งบการเงิน เมษายน 2560 – ธันวาคม 2560
งบการเงิน เมษายน 2560 – กันยายน 2560
งบการเงิน เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560
งบการเงิน เมษายน 2559 - มีนาคม 2560
งบการเงิน เมษายน 2559 - ธันวาคม 2559
งบการเงิน เมษายน 2559 - กันยายน 2559
งบการเงิน เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559
งบการเงิน เมษายน 2558 - มีนาคม 2559
งบการเงิน เมษายน 2558 - ธันวาคม 2558
งบการเงิน เมษายน 2558 - กันยายน 2558
งบการเงิน เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558
งบการเงิน เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
งบการเงิน เมษายน 2557 - ธันวาคม 2557
งบการเงิน เมษายน 2557 - กันยายน 2557
งบการเงิน เมษายน 2557 - มิถุนายน 2557
งบการเงิน เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
งบการเงิน เมษายน 2556 - ธันวาคม 2556
งบการเงิน เมษายน 2556 - กันยายน 2556
งบการเงิน เมษายน 2556 - มิถุนายน 2556
งบการเงิน เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
งบการเงิน เมษายน 2555 - ธันวาคม 2555
งบการเงิน เมษายน 2555 - กันยายน 2555
งบการเงิน เมษายน 2555 - มิถุนายน 2555
งบการเงิน เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
งบการเงิน เมษายน 2554 - ธันวาคม 2554
งบการเงิน เมษายน 2554 - กันยายน 2554
งบการเงิน เมษายน 2554 - มิถุนายน 2554